Privaatsuspoliitika

Käesolev infoleht annab ülevaate, kuidas AS Medita Baltics (edaspidi Medita kliinik) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

Medita kliinik rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemine Medita Kliinikus toimub seaduses sätestatud alustel ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja kliiniku privaatsuspoliitikale.

Isikuandmete kaitse seaduse (edaspidi IKS) § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Andmekaitse Inspektsioon on registreerinud eriliigiliste isikuandmete töötlemise õiguse Medita kliiniku andmekogus.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust e-posti aadressil medita@medita.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Medita kliinik jätab endale vajadusel õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliiniku veebilehel www.medita.ee.

Veebilehe kasutustingimused

Medita kliiniku veebilehe www.medita.ee külastamisega nõustute alljärgnevate tingimuste täitmisega.

Turvalisus
Veebileht omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebilehel kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

Veebilehel www.medita.ee on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena.

Intellektuaalomandiõigused
Kogu www.medita.ee veebilehe sisu (tekstid, graafika, nimed, kujutised, arvandmed, joonised, logod, ikoonid, salvestised, tarkvara jne) on Medita kliiniku ning selle litsentsiandjate ja partnerite omand. Kõik õigused, mida siin ei ole kasutajale selgesõnaliselt antud, on kaitstud.

Medita kliiniku veebilehel oleva sisu või selle osade kopeerimine, ülekandmine, modifitseerimine, salvestamine, avaldamine ja jaotamine ilma Medita kliiniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Lahtiütlemine
Medita kliinik ei anna garantiid veebilehel www.medita.ee oleva teabe täpsuse, täielikkuse või usaldusväärsuse osas.

Veebilehel olevat mistahes teavet ei või käsitleda Medita kliiniku siduva pakkumise ega kohustusena. Medita kliinik jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata muuta veebilehe kasutustingimusi ja selle sisu või osa sellest. Medita kliinik ei ole vastutav juurdepääsu tagamise eest veebilehele www.medita.ee.

Medita kliinik ei ole ühelgi juhul vastutav mistahes iseloomuga tekkinud kahju osas, mis tuleneb käesoleva veebilehe või selle sisu kasutamisest või veebilehe tõrgetest või kättesaamatusest.

Samuti ei ole Medita kliinik vastutav mistahes iseloomuga tekkinud kahju osas, mis on põhjustatud vigade, andmesüsteemide või andmeedastuse katkestuste või kättesaamatuse tõttu ega pahavara või viiruste tõttu põhjustatud kahjude eest.

Sama kehtib ka kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille lingid on veebilehel või millele on veebilehel viidatud.

Medita kliiniku veebileht www.medita.ee kasutab linke, mille veebilehti haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Medita Kliiniku veebilehelt edasi mõne teise organisatsiooni veebilehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma Medita Kliinik kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku andmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

Kasutaja poolt esitatud teave
Medita Kliiniku veebilehe tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata. Mõningal juhul, kus isikuandmed siiski kogutakse, toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning minimaalses ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta.

Veebilehe kasutaja on ainuisikuliselt vastutav veebilehele edastatud teabe täpsuse ja edastamise eest ning selle eest, et kasutajal on õigus Medita Kliinikule vastavat teavet edastada.

Kui esitate meile vabatahtlikult enda kohta tundlikku isiklikku teavet (näiteks teavet oma füüsilise tervise kohta), annate Medita Kliinikule nõusoleku töödelda oma selliseid isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas (ja teates andmete kasutamise kohta, mis seoses sellise andmete kogumisega esitati) nimetatud viisil ja alustel sellisel määral, kuivõrd nõusolek on kohalduva seaduse alusel vajalik.

Veebilehel olevate päringuvormide täitmisel küsitakse Teie käest nime, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja vajadusel teisi andmeid. Andmete kogumise eesmärgiks on parem ja operatiivsem teenindamine Medita Kliiniku tegevusega seonduvalt.

Kogu sisestatud teave on rangelt konfidentsiaalne ning mõeldud ainult asjassepuutuvatesse isikutele.

Veebileht salvestab Teie poolt täidetud päringuvormid veebilehe andmebaasi ning saadab need automaatselt e-posti teel aadressile medita@medita.ee (ilukliiniku päringuvormi puhul ilukliinik@medita.ee). Infopäringu saamise korral võetakse Teiega üldjuhul ühendust Teie poolt sisestatud e-posti või telefoni teel.

Veebilehe andmebaasis salvestatud infot kustutatakse, kui meil ei ole Teie  isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust.

Veebilehe poolt e-posti aadressile medita@medita.ee saadetud infovormides kajastuvad järgmised andmed:
 • postituse aeg
 • postitaja asukoht (IP aadress)
 • nimi
 • isikukood
 • telefon
 • e-post
 • muu Teie poolt sisestatud info
Teie poolt sisestatud andmeid ei jagata, levitata ega muudeta mis tahes kujul.

Serveri Logifailid
Veebileht www.medita.ee salvestab teatud informatsiooni niinimetatud server-logifailidesse. Informatsioon saadetakse meile Teie brauseri kaudu automaatselt. Edastatud informatsiooni hulka kuulub:
 • brauseri tüüp ja versioon
 • operatsioonisüsteem
 • viide URL-ile
 • kliendi hostinimi
 • taotluse kuupäev ja kellaaeg
Nimetatud andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega ning saadud teavet ei ühendata teiste andmeallikatega. Kogutud andmeid kasutatakse vaid meie süsteemis esineda võivate probleemide või süsteemi väärkasutamiste identifitseerimiseks.

Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel
Veebileht www.medita.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsiste tüüp ja kasutamise eesmärk
Veebilehe haldaja kasutab püsivaid küpsiseid kasutaja eelistatud keelevaliku kohta. Nimetatu abil ei pea kasutaja iga kord veebilehel külastades enda keelevalikut uuesti valima.

Samuti kasutab veebilehe haldaja Google Inc. (edaspidi “Google”) veebi analüüsimise teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab püsivaid küpsiseid, Teie arvutis salvestatud tekstifaile, mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te veebilehte kasutate. Teie veebilehe tegevuste kohta kogutakse meie jaoks statistikat, nt aitavad küpsised meil kindlaks teha veebilehe sisenemiste arvu, vaadatud alamlehekülgede arvu, meie veebisaitidel veedetud aja, riigi, piirkonna ja vajaduse korral linna, kus ühendus loodi, kui ka seda, millist veebibrauserit ja interneti teenuse pakkujat kasutati. Kogume andmeid statistilisel eesmärgil kui ka selleks, et kohandada veebilehte vastavalt Teie vajadustele, et parandada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust.

Küpsised koguvad andmeid anonüümses vormis. Küpsised ei salvesta Teie kohta isiklikku informatsiooni ega võimalda Teie isikut tuvastada.

Küpsiste kasutamise keelamine
Küpsiste keelamise korral veebilehe lugeja poolt ei saa me garanteerida meie teenuste ootuspärast või korrektset toimimist. Küpsiste haldamise ja piiramise kohta saate rohkem teavet:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Te võite keelduda Google Analytics küpsiste kasutamisest, laadides ja paigaldades selleks loobumist võimaldava brauserilisandi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Isikuandmete töötlemine
IKS § 4 lg 1 kohaselt on isikuandmed mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, isikukood.

Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Medita kliinik töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid, eriarstiabi teenuse ja teiste tervishoiuteenuste osutamiseks.

Patsiendi terviseandmed

Medita kliinik töötleb patsiendi isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega.

Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Medita kliinikul kui tervishoiuteenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke patsiendi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid.

Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Medita kliiniku tervishoiutöötaja tutvuks patsiendi isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mis tahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust.

Kui patsient tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Medita kliiniku tervishoiutöötaja on tema isikuandmetega tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse patsiendi isikuandmetega tutvumine tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks.

Medita kliinik hoiab saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmed patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraelu kohta. Vastavalt seadusele tohib Medita kliinik saladuse hoidmise kohustusest mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda juhul, kui andmete avaldamata jätmisel võib patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi inimesi.

Medita kliinikul on õigus tervishoiuteenuse osutamist salvestada tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise eesmärgil.

Teiste patsientide isikuandmete kaitse eesmärgil on Medita kliinikus pildistamine, heli salvestamine ja filmimine lubatud üksnes Medita kliiniku juhatuse kirjalikul nõusolekul.

Pöördumisele vastamine
Isiku pöördumisele vastatakse tema valitud viisil kas telefoni või e-posti teel. Olenevalt pöördumise delikaatsusest edastatakse vastus krüptitud või krüptimata e-kirjaga. Kui isik soovib vastust saada posti teel, siis vastatakse talle olenevalt delikaatsusest kas liht- või tähtkirjaga.

Helistamine Medita kliinikusse
Medita kliiniku üldtelefonile 17101 helistades Teie kõne salvestatakse ning säilitatakse digitaalselt teenusepakkuja AS Telia Eesti serveris 30 päeva. Seejärel helifailid kustutatakse.

Juhul, kui Te ei nõustu kõne salvestamisega, on Teil võimalus võtta Medita kliinikuga ühendust e-posti medita@medita.ee kaudu või www.medita.ee veebilehel oleva infovormi abil. Broneeringuid on võimalik teostada ka www.digilugu.ee või www.veebiregistratuur.ee kaudu.

Isikuandmete säilitamine ja edastamine
Vastavalt Võlaõigusseaduse §769 peab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

Medita kliinik säilitab dokumente vastavalt Sotsiaalministri määruses „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ väljatoodud säilitamistähtaegadele.

Medita kliinik edastab isikuandmeid üksnes sellistesse andmekogudesse, millistesse edastamise kohustus tuleneb kehtivast seadusandlusest ja toimub Tervise Infosüsteemi vahendusel, mis omakorda suhtleb teiste riiklike andmekogudega (rahvastikuregister, surma põhjuste register, vähiregister, Eesti Haigekassa andmebaas) X-tee andmevahetuskihi kaudu. Selline kohustus tuleneb Medita kliinikule Tervishoiuteenuse korraldamise seaduse §-s 59 nimetatud alustel.

Tervise Infosüsteemi põhimääruse kohaselt on tegemist tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel asutatud riigi infosüsteemile kuuluva andmekoguga, mille eesmärgiks on töödelda tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks, rahva tervise kaitseks ning terviseseisundit kajastavate registrite pidamiseks, tervisestatistika tegemiseks ja tervishoiu juhtimiseks.

Lisaks võib Medita kliinik edastada isikuandmeid teisele tervisehoiuteenuse osutajale, kui see on vajalik või seotud isikule tervisehoiuteenuse osutamiseks. Isikuandmeid Tervise Infosüsteemile edastab Medita kliinik üksnes vajalikus mahus ning isikuandmete turvalisust tagaval viisil ja vormis.

Kui isik soovib teavet, millistesse andmekogudesse Medita kliinik tema kohta käivat teavet edastab, tuleb pöörduda teabenõudega Medita kliiniku poole. Medita kliinik on registreeritud riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis (RIHA).

Andmetega tutvumine
Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda, millest Teil on õigus saada oma kulul väljatrükk.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
 • kahjustada kolmanda isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Juhul kui Te leiate, et Medita kliinikul ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist ja/või kustutamist.

Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud ning vastab seadustes sätestatud nõuetele.

Teisese arvamuse võimaldamine
Juhul kui Teil on kahtlusi Medita kliiniku töötaja poolt tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise spetsialisti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang:
 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.
Tööle kandideerimine
Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kandideerijate andmeid ei avalikustata teistele kandidaatidele.

Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võime suhelda ilma lisaloata.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame ainult viimase nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemiseks. Andmete säilitamisel näidatakse inimese täisnime.